THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

Profiad Gwaith Maes Peirianneg a Bwyd

Profiad Gwaith Maes Peirianneg a Bwyd Oed– 16+ Wythnos y profiad gwaith- 24ain o Fehefin tan yr 28ain o Fehefin. Pwrpas y profiad– “…i roi’r cyfle i’r sawl sydd â diddordeb mewn peirianneg cael blas ar fyd gwaith go iawn, rhaglenni robot, defnyddio AI, delio â data tra’n arbennigo yn y maes bwyd a diod.” […]

Panel Sicrhau Ansawdd (18+oed) Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed- Powys

Teitl- Panel Sicrhau Ansawdd (18+) Panel Sicrhau Ansawdd- “Bydd y Panel yn craffu ar brosesau feysydd o gysylltiad yr Heddlu â’r cyhoedd, er enghraifft, achosion cwyn, cofnodion Stopio a Chwilio a’r ffordd mae’r heddlu’n trin galwadau a dderbynnir gan Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu h.y. galwadau 101 a 999. Mae materion a godir yn cael eu hystyried […]

Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr (18+ oed) Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Teitl- Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr (18+) Fforwm Ymgysylltu â Dioddefwyr-“Yr ydym eisiau cynnwys y rhai sydd wedi’u heffeithio gan drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn gweithgareddau ymgysylltu ystyrlon a dylanwadol, lle mae ganddynt gyfle i rannu eu barn ar y gwasanaethau y mae dioddefwyr yn eu derbyn drwy’r system cyfiawnder troseddol.” Mwy o wybodaeth-Comisiynydd Heddlu a […]

Llysgenhadon Ieuenctid (14-25oed) Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Teitl–Llysgenhadon Ieuenctid (14-25) Llysgenhadon Ieuenctid-“darparu cyfleoedd i bobl ifanc gael dweud eu dweud ar faterion yn ymwneud a phlismona a throseddu o fewn eu cymunedau; galluogi pobl ifanc i ddylanwadu a herio penderfyniadau; Yn ein helpu i ddeall profiadau pobl ifanc o droseddu a phlismona fel y gallwn sicrhau ein bod yn diogelu plant a […]

Prentis AD (HR Apprentice)

Teitl- Prentis AD (HR Apprentice) Lleoliad- Llanelli Linc- Apprenticeship Work, jobs in Carmarthen SA31 (with Salaries) | Indeed.com United Kingdom

Prentis Glanhau

Teitl: Prentis Glanhau Lleoliad: The Feathers Royal Hotel Linc:Apprenticeship Jobs in Carmarthen SA31 | Indeed.com

Prentis Cogydd

Teitl: Prentis Cogydd Lleoliad: Llandysul Dyddiad Cau: 30/6/24 Linc: Prentis Cogydd | Chwilio am Brentisiaethau (llyw.cymru)