THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

Profiad Gwaith

Beth yw Profiad Gwaith?

Mae’n gyfle i gael blas ar fyd gwaith. Gan ein bod yn treulio cymaint o’n hamser fel oedolyn yn y gwaith mae’n bwysig ein bod yn mwynhau beth rydym yn dewis gwneud fel gyrfa. Mae profiad gwaith yn gyfle i gael cipolwg gwerthfawr ar dy yrfa, datblygu sgiliau newydd, a hefyd yn gyfle i ychwanegu cynnwys at dy CV. Fel arfer, ni fyddi di’n cael dy dalu am wneud profiad gwaith. 

Sut i ddod o hyd i brofiad gwaith?

Mae amryw o gwmniau yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith. Meddylia am y math o waith yr hoffet ti ei wneud ac ymchwilia i'r sectorau hynny. Os nad wyt ti'n siwr os yw cwmni'n cynnig profiad gwaith, coda'r ffôn neu ddanfona e-bost i ofyn. I ddod o hyd i ysbrydoliaeth, edrycha ar ein tudalen 'Cyfleoedd'.

Chwilia yma am gyfleoedd profiad gwaith

CYFLEOEDD

Ar ôl i ti ddod o hyd i leoliad yr hoffet ti fynd ar brofiad gwaith, efallai bydd gofyn i ti ffonio neu e-bostio’r cwmni er mwyn gofyn neu i wneud trefniadau. Dyma awgrymiadau i dy helpu:  

Beth sydd angen cadw mewn cof wrth fynd ar brofiad gwaith?

Cofia am y pwyntiau isod cyn, yn ystod ac ar ôl i ti fynd ar gyfnod profiad gwaith. 

Ymchwilio

Cofia i ymchwilio i'r cwmni cyn i ti fynd ar gyfnod o brofiad gwaith. Bydd hyn yn rhoi argraff dda i'r busnes a dangos dy fod yn frwdfrydig.

Paratoi

Wrth gadarnhau trefniadau cofia wirio amser cyrraedd a gadael, enw cyswllt, unrhyw gwestiynau, trefniadau cinio, oes angen i ti wisgo rhywbeth arbennig?

Iechyd a Diogelwch

Bydd yn rhaid i'r cwmni wneud asesiad risg cyn i ti fynychu'r safle ar brofiad gwaith. Fel arfer bydd trefnwr y profiad gwaith a/neu'r ysgol yn sicrhau hyn. Cofia i wrando ar bob cyfarwyddyd a gwneud unrhyw hyfforddiant iechyd a diogelwch mae'r cwmni yn gofyn i ti wneud. Efallai bydd yn rhaid i ti wisgo dillad arbennig.

Cadw dyddiadur/ Gwerthuso

Bydd yn syniad da i ti gadw dyddiadur o dy brofiadau yn ystod yr wythnos. Galli di gofnodi yr hyn wnest ti ddysgu, y sgiliau wnest ti ddatblygu a'r profiadau gest ti. Mae modd cofnodi dy brofiadau ar wefan Profi.

Cofnodi dy brofiadau

Ar wefan Profi, mae modd i ti gofnodi unrhyw brofiad rwyt ti'n ei gael e.e. profiad gwaith, cyfnod yn gwirfoddoli ag ati. Galli di hefyd osod targedau, gwerthuso'r profiad a chadw manylion dy gyflogwr i gyd mewn un lle.

Cofnoda dy brofiadau yma

PROFIADAU

Llythyr o ddiolch

Mae’n arfer dda i ddanfon llythyr o ddiolch i’r cwmni ar ôl i ti fod ar gyfnod o brofiad gwaith. Bydd hyn yn dangos i’r busnes dy fod yn broffesiynol ac wedi gwerthfawrogi’r profiad. Dyma rhai pwyntiau i dy helpu:

**COFIA**

Cyn i ti fynd ar brofiad gwaith, mae angen i ti ystyried sut i greu argraff dda. Fel arfer mae’r ffordd
rwyt yn ymddwyn yn y gwaith yn wahanol i’r ffordd rwyt yn ymddwyn gyda ffrindiau neu gyda theulu. Mae’n rhaid i ti ymddangos yn broffesiynol a chyfrifol ar bob amser, a dilyn rheolau iechyd a
diogelwch y gweithle. Os wyt yn cael profiad gwaith llwyddiannus, bydd y cyflogwr yn fwy parod i
gynnig geirda ar gyfer coleg, gwaith neu hyfforddiant pellach. Gall y cyfle arwain at swydd gyda’r
cwmni yn y dyfodol.